Wsparcie finansowe dla rodzin 4+

Samorząd Województwa Małopolskiego przygotował ofertę skierowaną do rodzin wielodzietnych 4+ z terenu województwa małopolskiego, która ma na celu wsparcie w realizacji zadań związanych z edukacją dzieci. Do 24 lipca każda rodzina wielodzietna 4+ może ubiegać się o jednorazowe dofinansowanie dla ucznia w wysokości min. 150 zł na zakup materiałów edukacyjnych.

 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

 

http://www.myslenice.pl/aktualnosci/1008-wsparcie-finansowe-dla-rodzin-4-

http://www.rops.krakow.pl/

 

Regulamin projekt "Pierwszy Dzwonek"

Zasiłek dla opiekunów

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach informuje o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekunów, w miejsce utraconego 1 lipca 2013r. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014r. poz. 567)

 

1.     Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r.

2.     Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

1.      za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.;

2.      od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

3.    Zasiłek dla opiekuna za okresy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego.

4.     Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:

1.     osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub

2.      na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

5.    Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna.

 

Uwaga! Zasiłek dla opiekunów przysługuje jedynie osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Ustawa przywracająca wsparcie opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych.

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę przywracającą wsparcie opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych.

 

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów jest realizacją grudniowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Przywraca ona wsparcie finansowe dla wszystkich osób, które je utraciły, w takiej wysokości, w jakiej pobierały je wcześniej – czyli 520 zł netto miesięcznie.

 

Opiekunowie otrzymają również wyrównanie wraz z odsetkami za miesiące, w których nie pobierały świadczeń. Będzie to w sumie ok. 5,5 tys. zł.

 

O możliwości otrzymania zaległych pieniędzy gminy poinformują wszystkich opiekunów najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu wejścia ustawy w życie. Łączne skutki finansowe ustawy w 2014 roku szacuje się na ok. 1 mld 372 mln zł. To koszt zwrotu świadczeń oraz ich dalszej wypłaty w tym roku.

Starsze