Konkurs na stanowisko pracownika socjalnego

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach informuje o możliwości składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko pracownika socjalnego.

 

I          Wymogi formalne:

1. odpowiednie wykształcenie - zawód pracownika socjalnego może wykonywać osoba, która:

 • ukończyła studia wyższe na kierunku pracasocjalnalub
 • posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznychlub
 • w okresie pomiędzy 1.10.2008 roku a 31.12.2013 roku rozpoczęła i zakończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.01.2008 roku (Dz.U.2008, Nr 27, poz. 158 z późn. zm.)lub
 • przed 01.01.2007 roku otrzymała dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna bez wskazania na dyplomie nazwykierunkustudiówlub
 • przed 01.01.2008 roku po ukończeniu szkoły policealnej otrzymała dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodziepracowniksocjalny lub
 • przed 01.01.2008 roku ukończyła lub kontynuowała studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub naukiorodzinielub
 • przed 01.05.2004 roku ukończyła studia wyższe licencjackie lub magisterskie na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne,  socjologia lub
 • przed 01.05.2004 roku rozpoczęła studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, które ukończyła;

2. znajomość ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego;

3. znajomość obsługi komputera;

 

II         Wymagania pożądane:

 • łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność;
 • umiejętność analizy dokumentów i sytuacji życiowej Klientów pomocy społecznej.
 • nienaganna opinia z poprzedniego miejsca pracy.
 • znajomość terenu Gminy Myślenice.

 

III       Zakres wykonywanych zadań:

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
 • kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej;
 • praca socjalna.

 

IV Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do pracy z dokładnym adresem i nr telefonu,
 • cv,
 • kopia dyplomu,
 • w przypadku osób posiadających uprawnienia na podstawie rozporządzenia kopia suplementu do dyplomu,
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ((tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182)
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Skazanych).

 

V         Termin składania dokumentów :

Osoby zainteresowane pracą w charakterze pracownika socjalnego proszone są o przesłanie dokumentów na adres:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach, ul. J. Słowackiego 82 32-400 Myślenice lub mailowo na adres:  sekretariat@opsmyslenice.pl

do 12 lutego 2016 roku do godz. 15.00 z dopiskiem „Konkurs na stanowisko pracownika socjalnego"

Dokumenty, które wpłyną do MGOPS po dniu 12.02.2016r. nie będą rozpatrywane.

 

 

Spośród kandydatów, którzy złożyli komplet dokumentów w wymaganym terminie zostaną wyłonione osoby, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

Dodatkowa informacja : zatrudnienie na zastępstwo.

                                                                                                         

 

Kierownik MGOPS D. Kłeczek

Telefon dla seniora 60+

 

 

 

519-541-552

Rozpoczęliśmy drugi rok realizacji programu Senior 60+, którego celem jest udzielenie kompleksowej pomocy dla seniorów, którzy po przebytej hospitalizacji powrócili do domu.

 

W celu łatwiejszego kontaktu z nami uruchamiamy dla Państwa Centrum Obsługi Seniora w którym niezbędnych informacji będzie udzielał pracownik socjalny dyżurujący w każdy poniedziałek i środę w godz. 10.00-12.00 pod numerem telefonu 519-541-552 lub 12 272-19-98.

 

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojeowdy. 

 

Świadczenie rodzicielskie

 

 

Od stycznia 2016 roku wszyscy rodzice, którzy nie mogą skorzystać z urlopów rodzicielskich, mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia rodzicielskiego. Świadczenie to przysługuje: matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej, albo osobie, która przysposobiła dziecko.

 

Świadczenie to przysługuje w wysokości 1 000zł. przez okres 52 tygodni , a w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka - maksymalnie 71 tygodni, licząc od dnia porodu, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie  3 miesięcy. 

 

O tego typu świadczenie można się również ubiegać  w przypadku dzieci urodzonych w 2015 roku, jeżeli wniosek będzie złożony w odpowiednim terminie tj. do 1 kwietnia 2016 roku.

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje również kobiecie pobierającej zasiłek dla bezrobotnych w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego, a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

Starsze