Zaświadczenie w zakresie wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

W związku ze zbliżającym się terminem składania dokumentów dot. ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na Nowy okres zasiłkowy, zamieszczamy informację otrzymaną od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

Wsparcie finansowe dla rodzin 4+

Samorząd Województwa Małopolskiego przygotował ofertę skierowaną do rodzin wielodzietnych 4+ z terenu województwa małopolskiego, która ma na celu wsparcie w realizacji zadań związanych z edukacją dzieci. Do 24 lipca każda rodzina wielodzietna 4+ może ubiegać się o jednorazowe dofinansowanie dla ucznia w wysokości min. 150 zł na zakup materiałów edukacyjnych.

 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

 

http://www.myslenice.pl/aktualnosci/1008-wsparcie-finansowe-dla-rodzin-4-

http://www.rops.krakow.pl/

 

Regulamin projekt "Pierwszy Dzwonek"

Zasiłek dla opiekunów

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach informuje o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekunów, w miejsce utraconego 1 lipca 2013r. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014r. poz. 567)

 

1.     Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r.

2.     Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

1.      za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.;

2.      od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

3.    Zasiłek dla opiekuna za okresy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego.

4.     Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:

1.     osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub

2.      na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

5.    Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna.

 

Uwaga! Zasiłek dla opiekunów przysługuje jedynie osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Starsze